Procedury

PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

W załączniku zawarte są procedury:

 1. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który
  nie ukończył 18 lat, pali papierosy, używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji. str. 2
 2. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. str. 2
 3. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk. str. 3
 4. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk. str. 3
 5. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego
  lub przestępstwa. str. 3
 6. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. str. 4
 7. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia wobec innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. str. 4
 8. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji. str. 4
 9. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji innych zachowań uczniów, które zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, mówienie
  o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczycieli, pracowników szkoły, kontakt z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych itp.).
  str. 5
 10. Procedura postępowania w przypadku kradzieży dokonanej przez ucznia
  na terenie szkoły. str. 5
 11. Procedura postępowania nauczycieli, gdy dziecko jest sprawcą przemocy. str. 6
 12. Procedury postępowania wobec „obcej” osoby na terenie szkoły str. 6
 13. Procedura bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. str. 7
 14. Procedura do stosowania w przypadku klęsk i żywiołowej (pożar, rozpylenie
  na terenie szkoły szkodliwej substancji toksycznej). str. 7

Wchodząc na teren budynku Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie „Głównej Wejściem”,
w holu znajduje się
„ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY
– o sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych
i WNIOSKI”.