REKRUTACJA DO KLAS SPORTOWYCH

Uwaga!

W dniu 30.06.2017 roku od godziny 10:00 odbędą się testy sprawnościowe dla kandydatów z trzecich klas Szkoły Podstawowej nr 10 do czwartej klasy sportowej o profilu piłka nożna/piłka siatkowa. Testy odbędą na obiektach przy Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie ul. Koszarowa 20. Prosimy, aby kandydaci posiadali w tym dniu strój sportowy. Dla kandydatów spoza obwodu szkoły po złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły zostanie ustalony dodatkowy termin testów sprawnościowych w godzinach popołudniowych.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji na temat kryteriów naboru do klasy pierwszej z rozszerzoną ilością godzin wychowania fizycznego. Znajdziecie tam również Państwo informacje na temat kadry trenerskiej, bazy sportowej oraz współpracy naszej szkoły z klubami sportowymi.

Klasa pierwsza sportowa – prezentacja  

SZANOWNI RODZICE

Od dnia 1 marca 2016 r. trwa

w Naszej Szkole

rekrutacja do klasy czwartej sportowej

na rok szkolny 2016/2017.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych klas czwartych
  w następujących sportach: chłopcy – piłka nożna, dziewczynki – piłka siatkowa, kandydaci przyjmowani są na wniosek rodziców na zasadach określonych w art 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 4) tj. którzy:
 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci  i młodzież do ukończenia 21.roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,
 • zaliczyli próby sprawności fizycznej ustalone przez komisję rekrutacyjną,
 • przedstawili pisemną zgodę rodziców.
 1. Wzór wniosku określa dyrektor szkoły.
 1. Do wniosku o przyjęcie do klasy sportowej dołącza się:
 • orzeczenie, o którym mowa powyżej – w oryginale, notarialnie poświadczona kopia albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a Kokeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • pisemną zgodę rodziców.
 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz procedurę odwołań:

1) składanie wniosku wraz z załącznikami od 1 do 31 marca,

2) podanie do publicznej wiadomości terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do 31 marca,

3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne próby sprawności fizycznej do 8 kwietnia,

4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do 10 kwietnia,

5) potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do klasy do 14 kwietnia,

6) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 16 kwietnia.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,
  na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
 1. Ustala sie następujące terminy postępowania uzupełniającego:

1) składanie wniosku wraz z załącznikami  od 2 do 6 czerwca

2) podanie do publicznej wiadomości terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do 6 czerwca,

3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy zaliczyli próby sprawności fizycznej do 13 czerwca,

4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych    i niezakwalifikowanych do 16 czerwca,

5) potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do klasy sportowej do 18 czerwca,

6) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 23 czerwca.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do zadań komisji rekrutacyjnej należy ustalenie prób sprawności fizycznej.
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjmowaniu kandydatów uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i treść orzeczenia lekarskiego.

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA TESTÓW SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ

TESTY SPRAWNOŚCI PIŁKARSKIEJ

wniosek o przyjęcie dziecka do klasy czwartej sportowej

zgoda rodziców na przyjęcie do klasy czwartej sportowej